Algemene voorwaarden.

 

1.Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Salon Voetgevoel en een klant, waarop Salon Voetgevoel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een klant bij Salon Voetgevoel een behandeling geniet, gaat zij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

 

2. Werkzaamheden Salon Voetgevoel

Salon Voetgevoel zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

3. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch tot uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Salon Voetgevoel melden. Indien de klant deze verplichting niet tijdig nakomt, brengt Salon Voetgevoel 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant in rekening. Salon Voetgevoel dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk n werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de klant te melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Betaling

Salon Voetgevoel vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De vermelde prijzen zijn inclusief btw. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin of contant te voldoen.

 

5. Offertes / aanbiedingen

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Alle offertes van Salon Voetgevoel zijn vrijblijvend tenzij er duidelijk in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Salon Voetgevoel kan niet aan offertes en/of aanbiedingen gehouden worden wanneer deze redelijkerwijs een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

 

6. Kadobonnen

Kadobonnen van Salon Voetgevoel zijn geldig tot op de vermelde datum en zijn niet tegen contanten in te ruilen. De volledige waarde van de bon kan als betaling worden gebruikt, dit impliceert dat betalingen kleiner dan de waarde van de bon door Salon Voetgevoel niet zal worden gecompenseerd middels contanten.

 

7. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Salon Voetgevoel vr de behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Salon Voetgevoel neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Salon Voetgevoel behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Salon Voetgevoel zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

 

8. Aansprakelijkheid

Salon Voetgevoel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Salon Voetgevoel is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Salon Voetgevoel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

 

9. Beschadiging & diefstal

Salon Voetgevoel heeft het recht van de klant een schadevergoeding te vorderen indien de klant onrechtmatig handelt jegens Salon Voetgevoel en haar eigendommenSalon Voetgevoel meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Salon Voetgevoel. Salon Voetgevoel moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

 

11. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon Voetgevoel het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Salon Voetgevoel en de klant is het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.